ජිවිතයට හිතන්න යමක් පෙන්වන ඡායාරූප පෙලක්


අපිට දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය වුනාම අපි විවිධ මාධ්‍යයන් භාවිතා කරනවා. රූපමය, ශබ්ද වගේ මාධ්‍යන් තමයි බොහෝ දුරට ඒ සඳහා යොදා ගනු ලබන්නේ. නමුත් දැන් වන විට බොහෝ දේවල් ඉක්මනින්ම බෙදාහැරීමේ මධ්‍යක් ලෙස අන්තර්ජාලය යොදාගනු ලබනවා. ඒ සඳහා විශේස්ගිත වු photoshop සහ illustrator වගේ දේවල් තුලින් නිර්මාණය කර සමාජ මාධ්‍යන් තුල බෙදාහරින්නේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කල යුතු ආකාරයටයි. මේ තිබෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික Gerhard Haderer විසින් illustrator තුලින් නිර්මාණය කල ඡායාරූපයන් කිහිපයක්. මේ තුලින් ඔබට පැහැදිලි වුනු දේවල් පිලිබන්ද්වත් සටහනක් තබන්න

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 

What's Your Reaction?

අනවශ්‍යයි නේ අනවශ්‍යයි නේ
19
අනවශ්‍යයි නේ
මොන මගුලක්ද මොන මගුලක්ද
61
මොන මගුලක්ද
ලස්සනයි ලස්සනයි
51
ලස්සනයි
විකාරයි විකාරයි
130
විකාරයි
ඇඩෙනවා ඇඩෙනවා
46
ඇඩෙනවා
වටිනවා වටිනවා
192
වටිනවා

ජිවිතයට හිතන්න යමක් පෙන්වන ඡායාරූප පෙලක්

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
error: Content is protected !!