Postuar më: 31/07/2018

UDHËZIM NR.26, DATË 30.07.2018 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHEZIMIN NR.18, DATË 21.05.2018 “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2018-2019

© Ministria Arsimit Sportit dhe Rinisë 2018 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.