• Welcome to Golf Thiên An

  Tr? thành thành viên Golf Club ?? nh?n ?u ?ãi.

  GI?I THI?UMUA TH? GOLF
 • Xin m?i kéo xu?ng d??i ?? ??T L?CH CH?I GOLF.

  ??T L?CH CH?I
 • ??t mua Bi?t th? - C?n h? - Golf Tour

  Các s?n ph?m – d?ch v? trên Golfthienan.com có th? thanh toán tr?c tuy?n d? dàng b?ng th? tín d?ng.

  MUA BI?T TH? - C?N H???T TOUR GOLF
 • V?i l?i th? ??a hình vô cùng thu?n ti?n. Cùng v?i không gian quang c?nh ??p t? nhiên và r?t nhi?u ti?n ích phong phú ??ng c?p 5 sao.

  V? tríTi?n ích

Chào m?ng b?n ??n v?i GOLF THIÊN AN

Là m?t h? sinh thái Du l?ch ngh? d??ng và tr?i nghi?m v?n hóa, Golf Thiên An mang t?i cho quý khách s? tr?i nghi?m vô cùng phong phú v? không gian ?m th?c, c?nh quan thiên nhiên, cùng ti?n ích ??ng c?p 5 sao v?i các khu vui ch?i gi?i trí ??ng c?p qu?c t?.

Là 1 trong 5 thành ph? n?m gi?a trung ?? Vi?t Nam, cách Hà n?i 600km, H? Chí Minh 1000km, giao thông vô cùng thu?n ti?n.

??a th? ?u ?ãi

Th? Thiên Hu? là trung tâm du l?ch c?a c? n??c v?i 1 du khách/ 1 ng??i dân.

L?a ch?n d?ch v?

NHÀ V??N, NHÀ NGH? SINH THÁI

Se? bao gô?m ca?c Bi??t th?? Ven hô?, Ven ?ô?i Thuy? toa?, trong ca?c la?ng va?n hoa? ???c tru?ng va? t??ng khu rie?ng theo s?? thi?ch …

Se? co? ca?c loa?i: Bi??t th?? Gia ?i?nh, Bi??t th?? Cho thue?, Bi??t th?? Nha? vu???n … r??ng t?? 1000 – 3000m2.

Khu r?ng phong c?nh

Khu di?ch vu? tra?i nghi??m la? m??t trong nh??ng ?iê?m ???c ?a?o cu?a The Imperial Huê?. Du kha?ch co? thê? ?u???c tra?i nghi??m nh??ng hoa?t ???ng hâ?p dâ?n nhu? du li?ch leo nu?i, t??m suô?i khoa?ng, hô? thie?n nhie?n, bo?i thuyê?n…

Làng du l?ch sinh thái

Cu?ng v??i sa?n golf, la?ng du li?ch sinh tha?i la? co?ng tri?nh th?? 2 trong khu d?? a?n, h??p tha?nh m??t quâ?n thê? nhu? m??t mo? hi?nh ?o? thi? sinh tha?i m??i tuy ?? Huê? va? ca?c vu?ng kha?c cu?ng ?a? co? nhiê?u co? s?? du li?ch sinh tha?i.

Qu?ng tr??ng ?m th?c Hu? & Asean

Be?n ca?nh nh??ng nha? ha?ng n??m trong ca?c kha?ch sa?n se? la? nh??ng khu phô? â?m th??c mang ???m ne?t va?n ho?a vu?ng miê?n se? xuâ?t hi??n ?? ca?c la?ng va?n ho?a ???c tru?ng va? do?c tuyê?n trung ta?m giu?p du kha?ch dê? da?ng t??n hu???ng s?? ?a da?ng va? phong phu? cu?a â?m th??c Vi??t Nam, t?? nh??ng mo?n a?n da?n da? cho ?ê?n â?m th??c cung ?i?nh ???c ?a?o.

Gi?a trung ?? Vi?t Nam

Cách Hà N?i 600km, thành ph? H? Chí Minh 1000km, cao nguyên Trung ph?n trên 200 km. T? Hu? ?i ?à N?ng – H?i An – M? S?n – Phong Nha (Qu?ng Bình), nh?ng khu du l?ch n?i ti?ng kho?ng trên 100km.

còn nhi?u h?n th?…

Th?a Thiên Hu? v?n là ?i?m h?i t? du l?ch cho khách muôn ph??ng. L??ng khách du l?ch ng??i n??c ngoài ??n Hu? ngày càng ?ông và ?ông h?n so v?i ?à N?ng và các vùng xung quanh (bình quân: 01 khách du l?ch n??c ngoài/ ng??i dân), và hàng tri?u khách du l?ch trong n??c qua l?i. Ngày nay Hu? ?ang tr? thành trung tâm du l?ch c?a mi?n Trung và c? n??c.

Liên h?

Quý khách có th? liên h? v?i Golf Thiên An t?i ?ây